Archív elektronické desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
30.01.20 to 19.02.20 OZV obce Břežany II 1/2020 Obecní úřad Břežany II
09.01.20 to 23.01.20 Veřejná vyhláška- rozhodnutí - nakládání s podzemními vodami a stavební povolení na stavbu vrtané studny par.č.337/1 v k.ú. Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zamědělství
20.12.19 to 03.01.20 Obecně závazná vyhláška obce Břežany II č.5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Břežany II
09.12.19 to 10.01.20 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
04.12.19 to 18.12.19 Obecně závazná vyhláška obce č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obec Břežany II
04.12.19 to 18.12.19 Obecně závazná vyhláška obce č.4/2019 o poplatku ze psů Obec Břežany II
08.11.19 to 22.11.19 Veřejná vyhláška- rozhodnutí- vrtaná studna Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
14.10.19 to 28.10.19 Veřejná vyhláška- rozhodnutí- vrtaná studna Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
14.10.19 to 30.10.19 Veřejná vyhláška- rozhodnutí - vrtaná studna Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
08.10.19 to 22.10.19 OZV 2/2019 o zrušení OZV 1/2012 Obec Břežany II
03.10.19 to 17.11.19 Veřejná vyhláška-oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace ZÚR SK na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Středočeského kraje ,odbor územního plánování a stavebního řádu
19.09.19 to 10.11.19 Oznámení o projednávání zadání územního plánu Břežany II Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
10.09.19 to 24.09.19 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení Městský úřad Český Brod - Odbor životního prostředí a zemedělství
03.09.19 to 17.09.19 Dodatek č.3 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
02.09.19 to 16.09.19 Dodatek č.2 Pachtovní smlouvy Obec Břežany II
30.08.19 to 31.12.22 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství-odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
30.08.19 to 13.09.19 Záměr prodeje obecního pozemku p.č.1019/10 v k.ú. Břežany II Obec Břežany II
28.08.19 to 11.09.19 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení Stezka Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
20.08.19 to 03.09.19 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků (příloha) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
30.07.19 to 13.08.19 Záměr vypůjčky -par.č.1528 v k.ú. Břežany II Obecní úřad Břežany II
19.07.19 to 02.08.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod- odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
19.07.19 to 02.08.19 Rozhodnutí- Uzavírka silnice č.III/10163 Městský úřad Č.Brod- odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
27.06.19 to 11.07.19 Nařízení města Č.Brod č.5-2019 z 26.6.2019: Zpracován lesních hospodářských osnov MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství
27.06.19 to 11.07.19 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obec Břežany II
28.05.19 to 11.06.19 Rozhodnutí-uzavírka silnice č.II/245 MěÚ Český Brod, odbor dopravy
27.05.19 to 10.06.19 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice č.II/245 Štolmíř-Černíky MěÚ Český Brod, odbor dopravy
16.05.19 to 04.07.19 Oznámení-veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č.2ÚP Vykáň Městský Úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování
07.05.19 to 21.05.19 Záměr o prodeji obecních pozemků Obec Břežany II
02.05.19 to 03.06.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné VODOS Kolín
30.04.19 to 14.05.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Český Brod, odbor dopravy
25.04.19 to 09.05.19 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Obecní úřad Břežany II
24.04.19 to 27.05.19 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 Finanční úřad pro Středočeský kraj
03.04.19 to 31.12.22 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy MZ ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
02.04.19 to 31.07.19 Oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy Městský úřad Český Brod-odbor životního prostředí a zemědělství
05.03.19 to 19.03.19 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při uzavírce silnice III/10165 v Úvalech MěÚ Č.Brod, odbor dopravy

Pages