Historie obce

Břežany II je obec ležící v okrese Kolín, přibližně 5 km severozápadně od Českého Brodu ve výšce 258 m nad mořem. K 1.1.2017 zde žije 772 stálých obyvatel a  katastrální území obce má rozlohu 912 ha.

První dochovaná písemná zmínka o obci Břežany II pochází z roku 1305. Jedná se o latinsky psanou listinu z rodového archivu šlechtické rodiny Zajíců z Hazmburka. Břežany patřily pod dvě vrchnosti. Část obce byla majetkem krále a část patřila pražskému arcibiskupství.

V roce 1588 došlo ke sjednocení obou částí pod jednu vrchnost rodinu Smiřických ze Smiřic, která držela větší část Škvoreckého panství a menší panství Kostelec nad Černými lesy. 11. listopadu 1622 byla obec jakou součást Kosteleckého panství prodána knížeti Karlu z Liechtensteinu.

V průběhu třicetileté války obec postihlo drancování švédských vojsk Jana Banéra, kteří vesnici vydrancovali a roku 1639 vypálili.

Roku 1654 patřila vesnice císaři Ferdinandu III.

Břežany patřily pod správu Tuklatského faráře Jiřího Kočína. Farnost vedla seznam nekatolíků, kterých bylo v obci poměrně mnoho. Z druhé poloviny 17. století se dochovaly seznamy evangelíků v obci. Do roku 1781 žili jinověrci utajeni. První se v Břežanech k evangelické církvi přiznal 18. února 1782 chalupník Matěj Zych s manželkou Kateřinou.

V roce 1785 byla obec s 41 popisnými čísly třetí největší vesnicí ve škvorečkem panství ( pouze o jedno méně než Úvaly). Přes rozsáhlost obce nebyl ani v 18. století založen v Břežanech kostel a církev toto místo, zdá se, opomíjela. Všechny sakrální památky v obci jsou postaveny obyvateli anebo samosprávou. Pouze kaplička mohla být částečně financována vrchností.

V březnu roku 1849 došlo k zániku správy Škvoreckého panství nad obcemi a vznikla obecní samospráva. Prvním starostou obce byl 8. srpna 1850 zvolen Josef Horák. Katastrální obec Břežany se stala součástí nového okresu Český Brod. V té době už měly Břežany 104 domů a 461 obyvatel.

1861 byla v obci zřízena obecní knihovna. 1867 vystavěna v Suchých dolech cihelna. V roce 1868 jednotřídní škola. 1893 zřízen sbor dobrovolných hasičů. 1929 založení tělovýchovného klubu Sokol. Ochotnický divadelní kroužek J. K. Tyl.

Roku 1898 oslaveno v obci 50. výročí vlády Františka Josefa I zřízením jeslí. V roce 1902 byly jesle trvale uzavřeny.

 V Břežanech II se 29. 8. 1892 narodil český historik, profesor Karlovy univerzity a ředitel Státního historického ústavu PhDr. Bedřich Mendl.

Místní název obce Břežany (Brzeczan) označuje podle staročeského tvaru „břeh“ zpravidla místo, kde žili lidé na břehu, nebo svahu. Lokace Břežan u Českého Brodu proběhla původně na pravém břehu Týnického potoka (podle dvora Týnice u obce Vykáň), který měl při zakládání vsi zásadní význam pro udržení životaschopnosti osadníků a hospodářského zvířectva. Můžeme předpokládat, že se potok dříve vyznačoval širším řečištěm podobajícímu se drobné říčce. Po územněsprávní reorganizaci v roce 1960 se Břežany začlenily do rozšířeného okresu Kolín, kde již figurovaly Břežany u Poboře, a tak bylo nutné tato stejnojmenná sídla odlišit. Břežany u Poboře k názvu úředně přijaly římskou číslici „I“ a Břežany u Českého Brodu číslici „II“.

Břeh je zapracován i jako mluvící znamení v komunálním znaku, uděleném obci Poslaneckou sněmovnou ČR v září 2007, a to v podobě modrého šítu se šikmo letícím sokolem, držícím v pařátech zlatou rybu. Zlato- červený pruh v pravém horním rohu symbolizuje poslední, obcí vládnoucí, rod knížat z Liechtensteinu.  (citace z publikace Břežany II a jejich historie, autor Jan Psota)

Břežany II jsou dnes samostatnou, dobře se rozvíjející obcí. Místním obyvatelům slouží veřejný vodovod, kanalizace s napojením na čističku odpadních vod, dobrá dopravní obslužnost, mateřská školka, dětské i fotbalové hřiště a další.