Poplatek

Výběr poplatku za komunální odpad se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce č. 5/2019.

Poplatek je  550,-Kč/rok/ osoba.
Splatnost  poplatku  je k 31.3.

Poplatek je možný platit od 27.1. hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně složenkou či bankovním převodem na účet číslo 9229151/0100, variabilní symbol je číslo popisné. Jakmile bude platba provedena, do 10 dnů Vám obec zajistí vhození známky do schránky.